El Port Vell mira
cap al futur

Els propers anys prometen ser tant interessants com dinàmics per al Port Vell.

Conscient de la potencialitat que li proporciona la seva situació geogràfica i de l’inqüestionable fet que aquest territori ha esdevingut tractor de l’Economia Blava i un dels atractius comercials i turístics de la ciutat de Barcelona, el Port Vell encara el seu futur definint diversos i importants projectes que milloraran els seus espais i permetran complementar l’actual oferta.

El Port de Barcelona treballa en la recuperació dels edificis històrics i patrimonials per dotar-los d’usos adequats als serveis que demanden els nous temps, vetllant per tal que aportin valor social i econòmic a l’oferta ja existent.

També seguirà avançant en la planificació i el repensament dels espais públics i dels serveis que ofereix als usuaris de la zona amb la finalitat de facilitar la mobilitat, implementant nous sistemes de transport marítim, millorant la informació sobre el territori i potenciant al mateix temps els criteris de sostenibilitat ambiental.

En definitiva, el Port Vell encara el seu futur amb la seguretat que li atorga ser un instrument cabdal per mantenir viva la identitat marítima de la ciutat, aportant els seus espais per a l’esbarjo de la ciutadania i treballant per seguir sent un motor de desenvolupament de negoci a Barcelona.

I sempre, esmerçant-se per trobar el millor encaix del territori portuari amb el seu entorn ciutadà.

Pla estràtegic Port Vell del Port de Barcelona