On som?

Carrer de Josep Anselm Clavé, 27,
08002 Barcelona

T. +34 93 317 6135
F. +34 93 317 4148
info@portvellbcn.cat

[wpc-weather id=”5134″/]

Contacta amb nosaltres
   Aquesta fitxa s’haurà de complimentar se’ns perjudici del compliment del PAU en els cassos previstos al Decret d’Autoprotecció 82/2010 i el SOAP quan es tracti d’espectacles públics i activitats de caràcter extraordinari organitzats a la via pública amb un aforament previst entre 4.000 i 20.000 persones segons lo previst en el Decret d’Alcaldia de 23 d’abril de 2014.

   1.IDENTIFICACIÓ DE L’ACTE I DE L’ACTIVITAT

   Tipus d’acte:*

   Nom de l’acte:*

   Data inici:*

   Hora inici:*

   Data fi:*

   Hora fi:*

   Aforament màxim:*

   Públic total estimat:*

   Superfície total en m2:*

   Densitat, número de persones per m2:*

   DEFINICIÓ DE L’ACTIVITAT:*

   2.IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE L’ACTE

   Nom/Raó Social:*

   NIF/CIF:*

   Adreça:*

   E-mail:*

   Nom Representant:*

   DNI/NIE:*

   3.TIPUS D’ACTIVITAT I CLIENT QUE REPRESENTA

   Llistat activitat. TRIA UNA*

   ProductoraLocalitzador/aAgència de publicitat/esdevenimentsAltres

   4.ESPAI SOL.LICITAT/ EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT

   Llistat d’espais. TRIA UN*

   GENERAL PORT VELLMOLL DE DRASSANES (PLAÇA PORTAL DE LA PAU)MOLL DE BARCELONA/TORRE JAUME IMOLL D’ESPANYA (VORAMOLL)MOLL DE BOSCH I ALSINA/CENTRALMOLL DE BOSCH I ALSINA/MIRADOR DEL PORT VELLMOLL DE LA BARCELONETA/PASSEIG JOAN DE BORBÓMOLL DEL RELLOTGE/PLA DE MIQUEL TARRADELLPLAÇA DEL MAR/PLATJA DE SANT SEBASTIÀLA RAMBLA DE MARNOU TRENCAONES I ROSA DELS VENTSMoll d’Espanya/Passeig d’ItacaMoll de Barcelona/Rambla CentralMoll del DipòsitPasseig MareNostrumPlaça Pau Vila

   Adjunta plànol i croquis de l’activitat. (obligatori) HI HA DE CONSTAR UBICACIÓ I ÀREA D’AFECTACIÓ.*

   5.DADES DE CONTACTE EN CAS D’EMERGÈNCIA

   Responsable de seguretat:*

   Nom i cognoms:*

   TIP:*

   DNI/NIE:*

   e-mail:*

   Telèfon mòbil:*

   Domicili:*

   En cas de risc greu o immediat, el Responsable de Seguretat, o persona designada, ho haurà de comunicar immediatament a la Policia Portuària trucant al telèfon del Centre de Control, 900 100 852 , la qual podrà exigir el tancament temporal o definitiu de l’activitat en curs, fet que quedarà reflectit en un Acta que s’adreçarà a l’Autoritat u organisme que correspongui en cada cas.

   En cas d’incendi, amenaça d’artefacte, activació d’ambulància, de qualsevol infracció administrativa o penal, servei assistencial o qualsevol altre que requereixi dels serveis d’emergència, el Cap de Seguretat, o persona designada, trucarà immediatament al Centre de Control de la Policia Portuària.
   Només en el cas d’incendi o emergència sanitària i per tal guanyar temps, es farà una trucada prèvia al telèfon 080 o al 112 , se’ns pot trucar per a coordinar l’arribada del Bombers i/o ambulància al lloc.

   6.EQUIP D’EMERGÈNCIA

   Càrrec

   Nom i cognoms

   Telèfon mòbil

   Cap emergència

   Substitut

   Responsable equip d’ordre i evacuació

   Responsable de primers auxilis

   Responsable equip avís i comunicació

   Responsable del control d’aforament

   7.ACCESSIBILITAT

   Cal definir i marcar en el plànol adjunt* els punts d’accés i de sortida a l’espai, així com els itineraris d’evacuació, tant per vehicles, vianants com pels serveis.
   També cal definir el lloc/ adreça i fer constar al plànol el punt de trobada amb els serveis externs d’emergència si són requerits.

   8.DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

   Tarimes

   SINO

   Superfície m2:

   Escenari

   SINO

   Superfície m2:

   Taules de so, llum

   SINO

   Potència KW:

   Grups electrògens

   SINO

   Potència KW:

   Bar, neveres

   SINO

   Superfície m2:

   Contenidors residus

   SINO

   Superfície m2:

   Carpes

   SINO

   Superfície m2:

   Unitats:

   Cuines/gastronomia

   SINO

   Superfície m2:

   Unitats:

   Atraccions/Jocs

   SINO

   Superfície m2:

   Unitats:

   Lavabos i cabines

   SINO

   Superfície m2:

   Altres instal·lacions Tanques

   SINO

   Unitats:

   Altres

   SINO

   Dades:

   9.IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DE RISCOS DE L’ACTIVITAT

   SI/NO

   INTERNS

   NIVELL

   SINO

   Incendi

   AltMitjàBaix

   SINO

   Explosió

   AltMitjàBaix

   SINO

   Accidents

   AltMitjàBaix

   SINO

   Caigudes a nivell

   AltMitjàBaix

   SINO

   Caigudes a desnivell

   AltMitjàBaix

   SINO

   Caiguda a l’aigua

   AltMitjàBaix

   SINO

   Xocs amb objectes

   AltMitjàBaix

   SINO

   Caiguda d’objectes

   AltMitjàBaix

   SINO

   Discussions / baralles

   AltMitjàBaix

   SINO

   Furts / Robatoris

   AltMitjàBaix

   SINO

   Delictes contra la llibertat sexual

   AltMitjàBaix

   SINO

   Sabotatges

   AltMitjàBaix

   SINO

   AltMitjàBaix

   SINO

   AltMitjàBaix

   SI/NO

   EXTERNS

   NIVELL

   SINO

   Temporal

   AltMitjàBaix

   SINO

   Inundació

   AltMitjàBaix

   SINO

   Ventades

   AltMitjàBaix

   SINO

   Onatge

   AltMitjàBaix

   SINO

   AltMitjàBaix

   10.MITJANS I RECURSOS DISPONIBLES

   Hidrants públics, cal ubicar-los en el plànol de recursos i adjuntar-ho

   Extintors, cal ubicar-los en el plànol de recursos i adjuntar-ho.
   • Cal la instal·lació d’extintors en cuines, calderes, carpes, barres, grups electrògens, dipòsits de combustible, magatzems i similars, així com en nodes de connexions elèctriques, que hauran de ser de CO2, la resta hauran de ser d’eficàcia 21A-113B.

   EPI (Equip de primera Intervenció), com a mínim dues persones.
   • No cal que siguin professionals, però amb formació mínima per a identificar situacions de risc, avisos d’emergència i evacuació.

   Equip d’ordre i evacuació
   • Susceptible d’estar format per vigilants de seguretat, controladors, auxiliars i personal voluntari, els quals hauran identificats com a tals.
   • Aquests equip vetllarà per a mantenir els accessos i vies alliberades d’obstacles, coneixeran com actuar en cas de ser necessària la evacuació de l’espai, i faran tasques de prevenció per tal d’evitar el mal ús de les instal·lacions i evitar accidents.

   Total voluntari i auxiliars de l’equip d’ordre i evacuació

   Vigilants de seguretat

   Controladors de seguretat

   Total*

   En cas de ser professionals de seguretat (vigilants i controladors d’accessos), cal fer constar:

   Responsable:

   Telèfon:


   Empresa:


   Nombre de vigilants:

   11.INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA A ADJUNTAR AMB EL PROJECTE

   Projecte de l’activitat
   Llicència extraordinària Ajuntament de Barcelona
   Informe d’impacte acústic
   Projecte tècnic visat.
   Projecte elèctric visat.
   Pòlissa de responsabilitat civil (obligatòria)
   Acompliment de la llei de prevenció de riscos laborals.
   Definició de recollida de residus i neteja.
   Cal adjuntar com a mínim 2 plànols:

   • On hi consti la ubicació i l’àrea de afectació directe del acte, els punts d’accés i de sortida a l’espai, així com els itineraris d’evacuació, tant per vehicles, vianants com pels serveis i el punt de trobada amb els serveis externs d’emergència si són requerits.
   • On hi constin els hidrants públics i extintors

   o Els plànols que cal adjuntar* han de ser de tampany A3 com a mínim

   12.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A ACTIVITATS TEMPORALS ALS ESPAIS PÚBLICS DEL PORT VELL

   • Definició de contracte i formes de pagament vinculades al contracte, a la reserva de
   l’espai formal o a l’autorització (definició de dates, ocupació i activitat)
   • Plànol a escala de l’activitat i de la seva situació
   • Projecte tècnic visat en català o castellà de tota l’activitat
   • Sempre que sigui de 10kw o superior: projecte elèctric visat en català o castellà de tota
   l’activitat
   • Certificació de muntatge correcte abans de l’obertura al públic, en català o castellà, de
   tota l’activitat
   • Timing exhaustiu del muntatge, activitat i desmuntatge de tota l’activitat
   • Requeriments i definició d’emissió de so/soroll. Medidors de so en cas d’escenaris i
   carpes. 65Db màxim diurn fins 22h., a partir d’aquí 41Db. Informe d’impacte acústic i
   llicència per part del districte.
   • SOAP ó PAU definició de mesures de seguretat, sortides d’emergència, ambulàncies,
   punts de trovada, extintors etc……
   • Seguretat i neteja, a càrrec de la cessionària
   • Assegurances
     o Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil a nom de la cessionària que cobreixi tot l’esdeveniment a realitzar
     o Confirmació del compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals a nom de la cessionària